Müslüman Bir Kadın Müslüman Olmayan Bir Erkekle Evlenebilir mi?
SOSYAL MEDYA

Müslüman Bir Kadın Müslüman Olmayan Bir Erkekle Evlenebilir mi?

31 Ocak 2021 19:53
 • Whatsapp'ta Paylaş

  1. Müslüman Kadın Müşrik Bir Erkekle Evlenebilir mi?

  Müslüman kadınların müşrik bir erkekle nikahlanmasıyla ilgili olarak Kuran`da yer alan ayetler açık hükümler ortaya koyar. Konuyu esas teşkil eden ilk ayette “iman etmedikçe müşrik erkekleri de kızlarınızla evlendirmeyiniz. Beğenseniz bile müşrik bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha hayırlıdır. Onlar cehenneme çağırır. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırır. Allah düşünüp anlasınlar diye ayetlerini açıklar”  denilmek suretiyle olayın dünya ve ahiret dengesi bakımından çok önemli neticelere matuf olduğuna işaret edilmektedir.

  İslam hukukunda, nikah akdinde din farkı denklik (kefaet) açısından da ele alınmıştır. Olayın müşrik erkekle ilgisi Nur suresinde yer alan şu ayetle kurulmaktadır: “Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez; zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır.”  Ayetten de anlaşıldığı gibi dînî bütün bir müslüman kadınla müşrik bir erkek evlenemez. Müslüman kadının, müşrik bir erkekle nikahlanmasının haram olması yönünde ileri sürülen nasslar ve İslam hukukçularının bu  konuda fikir birliği içinde olmaları, İslam`ın aile ve evlilikle ilgili telakkileri bakımından müslüman aile modeline en uygun hüküm olarak görülmektedir. 

  2. Ehl-i Kitap Biri Müslüman Kadınla Evlenebilir mi?

  Müslüman kadının ehli kitab bir erkekle evlenmesinin yasak oluşu ile ilgili klasik dönem alimleri arasında ittifak mevcut olup, her hangi farklı görüş bulunmamasına rağmen, muasır bazı alimler tarafından böyle bir evliliğin meşru olduğu iddia edilimektedir.

  Müslüman kadının, ehl-i kitap erkekleriyle nikahlanabileceğine dair ne Kuran`da ne de sünnette her hangi bir delil bulunmamaktadır. Müslüman kadının gayri müslim erkeklerle nikhalanmasını konu edinen ayetlerde kesin bir yasaklamanın üzerinde durulmaktadır. Bu yasağı ifade eden ayetler şunlardır: “İman etmedikçe müşrik erkekleri de kızlarınızla evlendirmeyiniz. Beğenseniz bile müşrik bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha hayırlıdır. Onlar cehenneme çağırır. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırır. Allah düşünüp anlasınlar diye ayetlerini açıklar”  “Zina eden erkek, ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla; zina eden kadın da, kendisi gibi zina eden veya müşrik bir erkekle evlenir, bu tür evlilik müminlere haram kılınmıştır.”  “Ey iman edenler! İman etmiş kadınlar, yurtlarından hicret ederek size gelirlerse, onları inanıp inanmadıkları noktasında sınayın. Allah onların inançlarını çok iyi bilir. Onların inandıkları sebebiyle size hicret ettikleri kanaatine varırsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü bun inanmış kadınlar artık kafirlere helal değildir, o kafirler de bu kadınlara helal değildir...” “...Allah kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir.”

  Bu ayetlerde, müslüman kadının müşrik ve kafir erkeklerle evlenemeyeceği hakkında açık ifadeler bulunmakla birlikte, her ne kadar ayetlerde ehli kitap kavramı geçmese de günümüz araştırmacılardan bir kısmı müstesna ayetlerin ehli kitabı da kapsadığını kabul etmektedirler. Ayetteki “müşrik” lafzının ehli kitabı da ihtiva eden bir manaya geldiğini ileri süren Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli ve Zahiriye mezheplerine göre müslüman kadının ehli kitap da dahil olmakla gayri müslimlerle evlenmesi yasaktır. Müslüman kadınlarla evlenmeyi yasaklayan sünnetteki deliller ise şunlardır: “Biz ehl-i kitabın kadınlarıyla evlenebiliriz, ancak onlar bizim kadınlarımızla evlenemezler”  “Müslüman erkek hırıstiyan kadınla evlenebilir, ancak hırıstiyan erkek müslüman kadınla evlenemez”  “İslam en üstün dindir, başka hiç bir din ona galip gelemez”

  Hanefi hukukçularından Serahsi, müslüman kadının gayri müslimlerle evlenmeleri yasağını, konu ile ilgili ayetler yanında, bu hadise dayandırmaktadır. Ona göre, kadın evlilik sonrasında kocasının velâyeti altına gireceğinden, müslüman kadının İslam dışında her hangi bir din mensubu ile evlenmesi, başka bir din mensubunun velâyeti altına girmesini, o da başka bir din mensubunun müslümana galebe çalmasını gerektirir ki, bu durum da yukarıdaki hadisle çelişmektedir. Bu nedenle de müslüman kadını gayri müslim bir erkekle evlenmesi caiz değildir. 

  Hanefi mezhebi hukukçularına göre ilgili ayet müşrikler hakkında varid olsa bile burda illet “cehenneme çağırma”ya yönelik bütün eylemleri kapsamakta, illetin ümumiliği hükmün ümumiliği şeklinde kabul edilmektedir. Olay müslüman kadına kadının kafir bir erkeğin velâyeti altına giremeyeceği ayeti ile birlikte böyle bir nikahın caiz olmayacağı hükmüne varılmaktadır.

  Zahiri mezhebi de aynı nasslardan haraket etmekte, Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemi uygulamalarını esas almaktadırlar. 

  Şafiiler ve Malikiler, müslüman kadının ehl-i kitap erkekleri de dahil olmak üzere hiçbir müşriğin nikahının altında bulunamayacağı ve bunun haram olduğu görüşünde birleşmektedirler. İmam Malike atf edilen bir görüşe göre, müslüman bir kadının velisinin izniyle zimmî bir erkekle evlendirilmesi halinde, hem zimmîye hem de müslüman kadına had cezası uygulanması, velisinin de şiddetle cezalandırılması gerektiği ifade edilmektedir. 

  Uygulamada müslüman kadınların gayri müslim erkeklerle nikahlanmasına yönelik örneklerin olmaması, sünnette konuyla ilgili yeterli bilginin az olması şeklinde tezahür etmektedir. Müslüman kadının helallik durumu, denklik (kefaet) bakımından ehl-i kitaptan olan bir erkeğe uygun düşmemektedir. Aynı zamanda gayri müslimlerin, müslümanlar üzerinde velâyet hakkının olmaması olayın gerçekleşmesinin imkansızlığına delalet eder. Dolaysıyla İslam hukukçuları birbirine yakın gerekçelerle İslam devletinin gayri müslim vatandaşının müslüman bir kadınla evlenemeyeceği konusunda birleşmektedir.

 • Whatsapp'ta Paylaş

  Yorumlar

  İlk Yorum Yapan Sen Ol smiley


  Yorum Yap